Tvarkos ir taisyklės

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo tvarka

Veiksmų kilus gaisrui planas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo laiko apskaitos ir darbo laiko apskaitos ziniaraščio pildymo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas

Darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas

Kasmetinių atostogų eiles sudarymo ir atostogų suteikimo tvarkos aprašas

Komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbo apmokėjimo sistema

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS, MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS, NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS TAISYKLIŲ 1-8 KLASIŲ MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ŠAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR PROGIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ POZITYVAUS ELGESIO TAISYKLĖS

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.