Tvarkos ir taisyklės

Privalomojo Šiaulių Medelyno progimnazijos darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas

Šiaulių Medelyno progimnazijas įtampa darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas

Šiaulių Medelyno progimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Šiaulių Medelyno progimnazijos psichologinio smurto ir mobingo politika

Šiaulių Medelyno progimnazijos finansų kontrolės taisyklės

Šiaulių Medelyno progimnazijos vidaus kontroles politika

Naudojimosi sporto sale ir sporto aikštynu taisyklės ir SPORTO SALĖS UŽIMIMTUMO GRAFIKAS

Šiaulių Medelyno progimnazijos Pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

Šiaulių Medelyno progimnazijos Pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarka

Šiaulių Medelyno progimnazijos Mokinio elgesio taisyklės

Naudojimosi biblioteka – informaciniu centru tvarkos aprašas

Švietimo stebėsenos tvarkos aprašas

Tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelio aprašas

Lygių galimybių modelio aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Bendruomenės etikos kodeksas

Gaisrinės saugos instrukcija

Civilinės saugos darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo tvarka

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Veiksmų kilus gaisrui planas

Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje

Šiaulių Medelyno progimnazijos 1–8 Klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo (įsivertinimo) tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo laiko apskaitos ir darbo laiko apskaitos ziniaraščio pildymo tvarkos aprašas

Darbo tvarką ir pareigas reglamentuojančių vidaus dokumentu pažeidimų fiksavimo ir dokumentavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas

Darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas

Kasmetinių atostogų eiles sudarymo ir atostogų suteikimo tvarkos aprašas

Komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbo apmokėjimo sistema

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS, MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS, NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS TAISYKLIŲ 1-8 KLASIŲ MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ŠAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR PROGIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ POZITYVAUS ELGESIO TAISYKLĖS