Pagrindinis / Tvarkos ir taisyklės

Tvarkos ir taisyklės

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (2023-12-29)

Šiaulių Medelyno progimnazijos dovanų politika (2023 12 18)

Medelyno progimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo tvarkos aprašas (2023-11-17)

Psichologinės pagalbos mokiniui teikimo Šiaulių Medelyno progimnazijoje tvarkos aprašas (2023-09-01)

Šiaulių Medelyno progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas (2023-01-02)

Šiaulių Medelyno progimnazijos gaisrinės saugos instrukcija (2022-12-30)

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas (2022-12-30)

Šiaulių Medelyno progimnazijos mokyklos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas (2021-01-12)

Šiaulių Medelyno progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (2022-09-01)

Šiaulių Medelyno progimnazijos švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas (2023-01-24)

Šiaulių Medelyno progimnazijos švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas (2021-12-31) NEBEGALIOJA

Šiaulių Medelyno progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2021-12-31)

Šiaulių Medelyno progimnazija tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelio aprašas (2021-12-31)

Šiaulių Medelyno progimnazijos naudojimosi biblioteka – informacinio centru tvarkos aprašas (2021-12-31)

Šialių Medelyno progimnazijos mokinių elgesio taisyklės (2021-12-31)

Šiaulių Medelyno progimnazijos vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas (2022-03-16)

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (2024-01-12)

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (2023-08-31) (NEBEGALIOJA)

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (2022-08-31) (NEBEGALIOJA)

Privalomojo Šiaulių Medelyno progimnazijos darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (2021-09-03)

Šiaulių Medelyno progimnazijas įtampa darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas (2021-09-01)

Šiaulių Medelyno progimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2021-09-02)

Šiaulių Medelyno progimnazijos psichologinio smurto ir mobingo politika (2021-09-01)

Šiaulių Medelyno progimnazijos finansų kontrolės taisyklės (2020-12-30) (NEBEGALIOJA)

Šiaulių Medelyno progimnazijos finansų kontrolės taisyklės (2022-02-01)

Šiaulių Medelyno progimnazijos vidaus kontroles politika (2020-12-22) (NEBEGALIOJA)

Šiaulių Medelyno progimnazijos vidaus kontrolės politika (2022-02-01)

Šiaulių Medelyno progimnazijos naudojimosi sporto sale ir sporto aikštynu taisyklės (2020-10-30)

Šiaulių Medelyno progimnazijos sporto salės užimtumo kalendorius

Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas (2020-07-02)

Šiaulių Medelyno progimnazijos pašalinių asmenų lankymosi Šiaulių Medelyno progimnazijoje tvarka (2021-12-30)

Šiaulių Medelyno progimnazijos lygiu galimybių modelio aprašas(2015-07-02)

Šiaulių Medelyno progimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (2018-01-16)

Šiaulių Medelyno progimnazijos veiksmų kilus gaisrui planas (2016-12-30)

Šiaulių Medelyno progimnazijos bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje (2017-08-31)

Šiaulių Medelyno progimnazijos 1–8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo (įsivertinimo) tvarkos aprašas (2022-05-10)

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbo tvarkos taisyklės (2017-12-29)

Šiaulių Medelyno progimnazijos gaisrinės saugos instrukcija (2020-09-25)

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbo laiko apskaitos ir darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas (2017-31-29)

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbo tvarką ir pareigas reglamentuojančių vidaus dokumentu pažeidimų fiksavimo ir dokumentavimo tvarkos aprašas (2017-12-29)

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas (2017-13-29)

Šiaulių Medelyno progimnazijos kasmetinių atostogų eiles sudarymo ir atostogų suteikimo tvarkos aprašas (2017-12-29)

Šiaulių Medelyno progimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (2017-12-29)

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2018-01-24)

Šiaulių Medelyno progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas (2017-09-20)

Šiaulių Medelyno progimnazijos naudojimosi mobiliaisiais telefonais taisyklės 1-8 klasių mokiniams (2017-09-20)

Šiaulių Medelyno progimnazijos pedagogų etikos kodeksas (2018-12-31)