Pagrindinis / Pasiekimai / Mokyklos vykdomi projektai / Mokymo proceso modernizavimas – ugdymo proceso efektyvinimo veiksnys. Clil taikymas pamokose

Mokymo proceso modernizavimas – ugdymo proceso efektyvinimo veiksnys. Clil taikymas pamokose

Šiaulių Medelyno progimnazijoje jau ne vienerius metus įgyvendinamas kryptingas užsienio kalbų ugdymą. Nuo 2018 m. renkamos kryptingo užsienio kalbos ugdymo klasės. Jose jau septynerių metų mokiniai integruotai mokosi pasaulio pažinimo ir vokiečių kalbos; dailės ir technologijų – prancūzų kalba taikant CLIL metodą. Taip pat turi kartą per savaitę rusų kalbos pamokas.

Siekdami aukštesnės ugdymo(si) kokybės mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją šalies pedagogų renginiuose, konferencijose bei tarptautiniuose projektuose:

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Goethe´s institutu. Vokiečių kalbos mokytoja Ingrida Zibulskienė ir pradinio ugdymo mokytoja Orinta Šalkuvienė nuo 2018 m. prisijungė prie Lietuvoje jau keletą metų gyvuojančio, Goethe instituto kuruojamo projekto „Integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas“ ( Clil metodas). Pedagogės įvadiniame seminare, kur kartu su projekto dalyviais iš kitų Lietuvos miestų ir miestelių, artimiau susipažino su šiuo metodu, jo taikymo galimybėmis, specifika ir nauda.

Tų pačių metų rudenį sudalyvavo vokiečių kalbos konferencijoje “Ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas“ ir  pasidalino savo gerąja patirtimi, dirbant Clil metodu su progimnazijos pirmokėliais. 2020 m. projekte dalyvauja jau 5 pradinio ugdymo mokytojai.

Taip pat mokytojai veda atviras pamokas kolegoms iš kitų šalies mokyklų:

Integruota vokiečių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka “Spalvų magija” 1k klasėje (2019 m.). Grupėse vaikai eksperimentavo su spalvomis. Vieni stebėjo, kaip atsiranda vaivorykštė, kiti – kaip ji dingsta. “Šokdino” spalvas pieno lėkštėje ir “Lavos” stiklinėje. Pamoka buvo kupina įspūdžių, emocijų ir patirties.

2019-2020 m. mokykla įgyvendino Erasmus+ KA1 projektą Nr. 2019-1-LT01-KA101-060268 „Mokymo proceso modernizavimas – ugdymo proceso efektyvinimo veiksnys“. Dalyvavimas šiame projekte padėjo sustiprinti:

– įvairių-interaktyvių ugdymo metodų, aktyvinančių mokinių veiklą pamokoje, parinkimą ir panaudojimą;

– mokymo(si) diferencijavimą ir individualizavimą skaitmeninėje erdvėje, skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams.

Projekto veiklos padėjo pedagogams jų darbe tikslingai ir inovatyviai naudoti IKT, tobulinti ugdymo procesą bei  tarp dalykinę integraciją,  motyvuoti mokinius mokytis užsienio kalbų bei skatins prasmingą mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą įgyvendinant mokyklos tikslus ir uždavinius.

2020 m. rugpjūčio 10-14 d. mokytojos Orinta Šalkuvienė ir Lina Švanytė – Gimžauskienė savo kvalifikaciją tobulino Maltoje Vadovų mokymo institute (Executive Training Institute) organizuojamuose mokymuose „CLIL technologijos ir IKT priemonės mokytojams, dirbantiems su CLIL“.

Mokymai skirti mokytojams, kurie dirba pradiniame, viduriniame ir profesiniame sektoriuose, dirbantiems su CLIL, arba ketinantiems taikyti CLIL savo mokymo metodikoje. Veiklų metu mokytojos susipažino su CLIL principais ir IKT integravimo į CLIL klasę būdais. Dalyviai analizavo ir išbandė internetinės programinės įrangos priemones, tinkamas CLIL, arba mokymo priemones, specialiai sukurtas CLIL taikymui.

Tyrinėjant, analizuojaant ir aptariant priemones, buvo plėtojami dalyvių bendravimo anglų kalba įgūdžiai. Diskusijų metu pedagogai keitėsi CLIL patirtimi, IKT taikymo ugdyme(si) galimybėmis.

Mokytojos taip pat susipažino su tinkamomis svetainėmis, susijusiomis su tolesniu jų mokymo įgūdžių tobulinimu ir asmeniniu profesiniu tobulėjimu.

Laisvu nuo mokymų metu kursų organizatoriai supažindino su Maltos sostine – Valeta, Gozo sala. Buvo įdomu išgirsti ne tik apie salų valstybės Viduržemio jūroje istoriją, bet aptarti švietimo sistemą, įžvalgomis pasidalinti su kolegomis iš Čekijos, Vengrijos, Lenkijos ir kt.

Kelionės rezultatus pedagogės aptarė su kolegomis metodinių grupių susirinkimuose bei 8 vl. kvalifikacijos tobulinimo seminare/mokymuose „Interaktyvių užduočių rengimas kontaktiniam ir nuotoliniam mokymui(si)“. Jų metu mokytojai susipažino ir praktiškai išbandė interaktyvius įrankius: ProwisePresenter, LearningApps, ClilStore, WordArt, HalfaCrossword.

Tęsiant projekto veiklas nuo 2020 m. rugsėjo Anglų kalbos mokytojos Monika ir Inga ir 3K klasės mokiniai su mokytoja Orinta prisijungė prie eTwining projekto „Angliškų žaidimų ekspertai“ („English Game Experts“).

1k mokiniai vokiečių kalbos nuo šių mokslo metų pradžios mokosi Clil metodu, per pasaulio pažinimą. Integruotas mokymas(is) šiuo metu vyksta ir nuotoliniu būdu. Sausio 25 dieną vyko pamoka „Mano vardas ir jo istorija“. Pirmokėliai, kartu su linksmuoju personažu ‘Soke’, išmokę kaip vokiškai prisistatyti ir paklausti kuo tu vardu, tęsė pamoką kalbėdami apie savo vardo kilmę ir reikšmę. O po pamokos išbėgo į kiemą ir savo vardą spalvotai užrašė sniege. Kviečiame pasigrožėti.

Parengė vokiečių mokytoja Ingrida Zibulskienė ir 1K klasės mokytoja Kristina Mažeikienė

2k klasės mokiniai per integruotą pasaulio pažinimo ir vokiečių kalbos pamoką bandė atsakyti į klausimą: ar pažįstu savo kūną? Kiekvienas savaip kūrė ir vaizdavo žmogų. Vaikai nestokojo kūrybiškumo,-  į pagalbą buvo pasitelktos ne tik piešimo priemonės, bet ir tapetai, kartonas, plastilinas… Su mokytoja Laimute įvardino pagrindines kūno dalis ir aptarė kokias svarbias funkcijas jos atlieka mums.  O su vokiečių mokytoja Ingrida, vokiškus kūno dalių pavadinimus mokėsi lygindami su angliškais: hand – die Hand, arm – der Arm, foot – der Fuß, hals – der Hals. Antrokėliai suprato, – vienos užsienio kalbos mokėjimas labai padeda mokantis kitos kalbos!
 
Parengė 2k klasės mokytoja Laimutė Račkauskienė ir vokiečių mokytoja Ingrida Zibulskienė

Taip pat skaitykite

Su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais dirbančių mokyklų tinklo kūrimas