Pagrindinis / Socialinių kompetencijų ugdymas (SKU)

Socialinių kompetencijų ugdymas (SKU)

SKU veiklų koordinatorė – Eglė Bagavičienė
el.paštas: egle.bagaviciene@medelynoprogimnazija.lt
SKU veiklų darbo laikas:
Pirmadieniais – antradieniais 14:30 – 18:30 val.
Trečiadieniais – penktadieniais 13.30 – 17.30 val.

SKU veikla:

 • Organizuojamos kokybiškos socialinių kompetencijų ugdymo veiklos bendradarbiaujant su mokyklos administracija, klasių vadovais;
 • Planuojamos socialinių kompetencijų ugdymo veiklos bendradarbiaujant su neformaliojo ugdymo koordinatore;
 • Supažindinami mokyklos bendruomenės nariai su socialinių kompetencijų ugdymo veiklomis, jų formomis (mokyklos internetinėje svetainėje, tėvų susirinkimų metu);
 • Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, organizuojant mokinių savanoriškas veiklas, akcijas, susitikimus;
 • Visos organizuojamos veiklos fiksuojamos interaktyviame miesto SKU kalendoriuje;
 • Teikiama socialinių kompetencijų ugdymo planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalinga informacija mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindinami klasių vadovai su miesto savivaldybės socialinių partnerių tinklu;
 • Kontroliuojamas mokinių veiklų fiksavimas ir refleksijos, reikalui esant suteikiama pagalba ir informacija;
 • Konsultuojami mokiniai, klasių vadovai, jiems iškilusiais klausimais, susijusiais su socialinėmis veiklomis;
 • Nuolat tobulinama kvalifikacija dalyvaujant mieste ir šalyje rengiamuose seminaruose, mokymuose;
 • Socialinių kompetencijų ugdymo veiklos pristatomos pedagogų tarybai.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

 • ugdyti aktyvų vaiką;
 • sudaryti prielaidas sėkmingam tolimesniam ugdymuisi mokykloje;
 • mokyti kontroliuoti savo emocijas;
 • skatinti bendrauti, bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais;
 • skatinti organizuoti ir dalyvauti mokyklos, mikrorajono, miesto renginiuose, akcijose;
 • mokyti savarankiškai mąstyti;
 • skatinti dalyvauti mokyklos valdyme;
 • ugdyti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą;
 • mokyti prisiimti atsakomybę už savo sprendimus.

SKU fiksavimo ir įsivertinimo instrumentas

Medelyno progimnazijos pažangos dienoraštis.

SKU koordinavimo veiklos, kurių metu Medelyno progimnazija glaudžiai bendradarbiavo su:

 • Šiaulių Maltiečių organizacija,
 • Šiaulių Mokesčių inspekcija,
 • Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir Įvaikinimo tarnyba,
 • Šiaulių miesto l/d „Coliukė“, „Žirniukas“, „Žiburėlis“, „Sigutė“.