Pagrindinis / Karjeros centras

Karjeros centras

Spa 30, 2023 @ 13:19

REFLEKSIJA APIE PROFESINĮ VEIKLINIMĄ (MOKINIAMS) >>>

REFLEKSIJA APIE „ŠEŠĖLIAVIMĄ“ >>>

UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 2023 m.>>>

KARJEROS PASLAUGŲ TEIKIMO MOKINIAMS ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠAS>>>

NUTARIMAS DĖL PROFESINIO ORIENTAVIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO>>>

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į GIMNAZIJAS >>>

KARJEROS CENTRO VEIKLA

2012 m.  mokykla įsitraukė  į projektą “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra. (kurį vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo  centras), ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas (2022-08-24)


TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Padėti mokiniams kurti profesinę karjerą; teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo sąlygas bei specialybes, kurių galima mokytis profesinėse ir aukštosiose mokyklose; informuoti ir patarti dėl vidurinio ugdymo programos, specialybių, kvalifikacijų bei profesijų sąsajų; teikti informaciją apie profesijas ir darbo rinką bei jos prognozes; teikti informaciją apie profesinės karjeros galimybes.


KARJEROS UGDYMO BŪDAI 

Profesinis veiklinimas

Kas tai? Siekiama padėti mokiniams išsamiau pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes realioje veikloje. Dažniausiai taikomi profesinio veiklinimo metodai –  susitikimai su savo profesiją puikiai įvaldžiusiais žmonėmis  jų darbovietėse, pažintiniai ir patyriminiai vizitai, išvykos  į įmones, įstaigas,  organizacijas, savanoriavimas, praktinė veikla pagal sutartį ir kt.

20170907_100546-1-660x330  IMG_2609-660x330

„Šešėliavimas“ įmonėse

Moksleiviai su profesijomis supažindinami ne tik pažintiniu būdu, bet ir patyriminiu, kitaip sakant,  išbandant „šešėliavimą“. Tai galimybė mokiniams praleisti kelias valandas ir visą dieną su organizacijos darbuotoju, stebint jo kasdienį darbą.

Karjeros ugdymo pamokos per  klasių valandėles mokslo metais

Klasės valandėlių metu daug dėmesio skiriama moksleivių karjeros ugdymui. Savęs pažinimo pamokos (vertybės, domėjimosi kryptys, stiprybės, silpnybės, įpročiai), karjeros galimybių tyrinėjimas (kokioje srityje būtų įdomu dirbti, kokių kompetencijų, įgūdžių, įpročių, žinių reikia), karjeros planavimas (tikslų išsikėlimas, konkrečių veiksmų įsivardinimas), karjeros įgyvendinimas (įpročių formavimas).

Karjeros ugdymo kasmetiniai renginiai progimnazijoje

Susitikimai su įvairių sričių profesijos atstovais / Projektas „Profesijos linksmai“.

136-1230660000p2jL1-660x330  zuikis4-660x330

Profesinio veiklinimo renginiai ir vizitai >>>

Ugdymo karjerai integravimas atskirų dalykų pamokose

Su mokytojais aptariami galimi profesinio orientavimo ryšiai  bei galimybės integruoti ugdymą karjerai įvairių dalykų pamokose.


KARJEROS CENTRE GALIMA RASTI:

informaciją apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan.; Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete, išmokti jais naudotis; gauti informaciją apie mokymo įstaigas Šiauliuose; gauti pagalbą sprendžiant karjeros, mokymosi problemas; atlinkti testus išsiaiškinant polinkį į tam tikrą veiklą, profesinį kryptingumą; susipažinti su kintančiu darbo pasauliu.

29663435_1726472540709505_393704788_n  29750355_1726470110709748_2004143440_n


 

Mokiniams
Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

 • padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;
 • atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą;
 • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias universitetines ir neuniversitetines mokyklas taisyklėmis;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
 • organizuojami vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas, studijų parodas ir kt.;
 • supažindinama su Šiauliuose veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas (Šiaulių Darbo rinkos mokymo tarnyba, Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centru, ŠU karjeros centru ir kt.);
 • organizuojamas profesinis veiklinimas (išvykos į įmones, įstaigas, kur mokiniai supažindinami su profesijomis, darbo specifika).

Klasės auklėtojams

 • padedama organizuoti susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais;
 • padedama organizuoti išvykas į Darbo rinkos mokymo tarnybą, Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centrą, ŠU karjeros centrą ir kt.

Karjeros specialistė Rūta Balčiūnienė 113m kabinetas

Darbo laikas:
Pirmadienis 8.00 – 15.30 val.
Antradienis 11.00 – 15.00 val.
Trečiadienis 8.00 – 12.00 val.
Ketvirtadienis 8.00 – 14.00 val.
Penktadienis 8.00 – 9.00 val.

El. paštas: ruta.balciuniene@medelynoprogimnazija.lt


E-PAMOKA „KAIP IR KADA PRADĖTI PLANUOTI KARJERĄ?“ psichologė Ugnė Juodytė

REKOMENDUOJAMOS KARJEROS UGDYMO TEMOS

Tema Klasė
,,Kaip aš mokausi?”, mokymosi stilių nustatymas. 5-6
,,Adaptacija naujoje mokymosi aplinkoje” 5-6
,,Mano pranašumai ir trūkumai” 5-6
,,Mano psichologinis portretas” 5-6
,,Kodėl planuoti karjerą svarbu ir būtina?” 5-6
,,Mano tėvų profesija. Kokia bus mano?” 5-6
Susitikimai su įvairių profesijų atstovais. 5-8
Mano mokymosi rezultatai ir ateities profesijos” 7-8
,,Ko reikia, kad pasiekčiau savo tikslą?” 7-8
,,Profesijų šimtas- gyvenimas vienas” 7-8
,,Man įdomios profesijos” 7-8
,,Mano vertybių skalė” 7-8
,,Mano socialinė aplinka” 7-8
,,Informacijos paieška: kaip ir kur?” 7-8
,,Ar reikia klausytis širdies balso renkantis profesiją?” 8
,,Mano ateities vizija” 8
,,Konfliktų sprendimo būdai” 7-8

Temos pasirenkamos atsižvelgiant į  mokinių interesus, motyvacijos lygį.


NAUDINGOS NUORODOS

SKU Kalendorius – https://sku.siauliai.lt/

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt 

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) – www.aikos.smm.lt

Profesinio mokymo metodikos centras – www.pmmc.lt

Profesinio informavimo ir konsultavimo plėtros Lietuvoje ir Europoje projektas – www.euroguidance.lt

Gidas į pasaulį – www.cvonline.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti – www.lamabpo.lt

Lietuvos darbo birža – www.ldb.lt

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba – www.darborinka.lt

Lietuvos mokslas ir studijos – www.mokslas.lt

Mokymosi galimybių visoje Europoje portalas – http://europa.eu/index_lt.htm

Studijų užsienyje informacijos centras – http://eac.osf.lt

Studijos – www.studijos.lt

Studijos universitetuose – www.kurstudijuoti.lt

Mūsų partneriai Šiaulių profesinio rengimo centras


INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS. 

Rekomenduojame Jums leidinį, parengtą Švietimo mainų paramos fondo specialistų (2011): „Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“

Įsidarbinimo galimybių barometras 2018 m. >>>

Šiaulių m. švietimo įstaigos >>>