Pagrindinis / Švietimo pagalba

Švietimo pagalba

Kov 14, 2024 @ 10:23

Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.  

Mokykloje mokiniams teikiama psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė  ir specialioji pagalba. Ją teikia įvairūs specialistai: logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai, mokytojo padėjėjai  ir kt. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas/mokymas organizuojamas vadovaujantis „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1795. 

 • Tėvai (globėjai, rūpintojai), pastebėję (įtarę) vaiko ugdymo(si) sunkumus, kreipiasi į mokytoją/ugdantį pedagogą ar ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisiją (toliau – VGK), pateikdami prašymą raštu. 
 • Mokytojas, pastebėjęs mokinio ugdymo(si) sunkumus, aptaria juos su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kreipiasi į VGK. 
 • VGK, gavusi raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimą ir, esant poreikiui, skiria specialistų (logopedo ir/ar socialinio pedagogo, psichologo) pagalbą 
 • Esant poreikiui skirti specialiojo pedagogo pagalbą ir (ar) specialųjį ugdymą, VGK, gavusi raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, rekomenduoja atlikti išsamų mokinio SUP įvertinimą miesto Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – Tarnyba). 
 • Mokyklos VGK pildo ir pateikia Tarnybai reikalingus dokumentus (vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 rugsėjo 30 įsakymu Nr. V-1775 ,,Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Aprašas): 
 • sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo Tarnyboje  (Aprašo 6 priedas); 
 • VGK pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo (Aprašo 5 priedas); 
 • klasės ar dalykų mokytojų užpildytą anketą (mokiniams) (Aprašo 2 priedas); 
 • stebėjimo kortelę (ikimokyklinio amžiaus vaikams) (Aprašo 1 priedas); 
 • ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai (Aprašo 3 priedas); 
 • medicininių dokumentų išrašus, kitų specialistų pažymas arba kopijas (jei vaikas turi sveikatos problemų ar nustatytų raidos sutrikimų); 
 • lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų klasės ir kontrolinių darbų sąsiuvinius, piešinius. 

Švietimo pagalbos teikimo būdus ir formas individualiai pasirenka kiekvienas  švietimo pagalbos specialistas. 

Socialinis pedagogas: 

 • padeda mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi mokymosi aplinkoje; 
 • ugdo mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su  mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais  užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą; 
 • tarpininkauja ir padeda šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.

Specialusis pedagogas: 

 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau –  SUP) turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (klasėje ar specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno SUP turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; 
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti SUP turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti pritaikytas ir individualizuotas bendrąsias programas; 
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, SUP turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja SUP turinčių mokinių ugdymo klausimais.

Logopedas: 

 • teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų; 
 • atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko individualias galimybes, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaro vaiko kalbos ugdymo programą, lavina vaiko gebėjimus ir konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus); 
 • konsultuoja pedagogus ir kitus dalyvaujančius ugdymo procese  asmenis bei mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

Psichologas:  

 • nustato mokinio  psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; 
 • stiprina mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų; 
 • padeda laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese; 
 • konsultuoja mokinį, turintį asmenybės ir ugdymosi problemų, numato konsultavimo būdus, taiko psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiauja  su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, teikia jiems rekomendacijas ir juos konsultuoja.

Mokytojo padėjėjas: 

 • padeda mokiniui ar (ir) mokinių grupei atlikti su ugdymu, savitarna, savitvarka ir maitinimu susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitas paslaugas. 
 • dirba bendradarbiaudamas su mokytoju, klasės vadovu ir švietimo pagalbos specialistais. 

Švietimo pagalbos teikimo metu ir jai pasibaigus VGK įvertina teikiamos pagalbos veiksmingumą. Jei individualiame pagalbos plane numatyti tikslai nepasiekti, jei teikiama mokiniui pagalba neveiksminga, VGK: 

 • peržiūri ir koreguoja individualų pagalbos planą: intensyvina pagalbą, numato kitus pagalbos būdus ir formas, įtraukia daugiau pagalbos teikėjų; 
 • jei nepakanka mokyklos išteklių ir (ar) darbuotojų kompetencijų mokyklos VGK gali kreiptis konsultacijoms į „Santakos“ ugdymo centrą.

_______________________________ 

Progimnazijoje pagalbą teikiantys specialistai:

Logopedė Daiva Mačiūnaitė (107 kab.) 

Darbo laikas  
Pirmadienis  8.45 – 14.45  
Antradienis  9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30 
Trečiadienis 8.45 – 14.45  
Ketvirtadienis 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30 
Penktadienis 10.00 – 12.00,  12.45 – 13.45 

 

Logopedė, specialioji pedagogė Janina-Kristina Mažučiūnienė (210 kab.) 

Darbo laikas 
Pirmadienis 8:00 – 13:50 
Antradienis 8:40 – 14:45 
Trečiadienis 8:00 – 14:45 
Ketvirtadienis 8:00 – 13:50 
Penktadienis 8:00 – 11:05 

 

Specialioji pedagogė Toma Čalutkaitė – Tao (107 kab.) 

Darbo grafikas  
Pirmadienis 7:50 – 13:50 
Antradienis 7:50 – 13:50 
Trečiadienis 7:50 – 13:50  
Ketvirtadienis 7:50 – 11:50,  12:50 – 13:50 
Penktadienis 7:50 – 10:50, 11:50 – 12:50 

 

Specialioji pedagogė Justina Pundzienė (310 kab.) 

Darbo grafikas 
Pirmadienis 9:45 – 11:30 
Antradienis 9:40 – 11:30 
Trečiadienis 9:40 – 11:55, 14:00 – 14:45 
Ketvirtadienis 11:05 – 11:50 
Penktadienis 8:00 – 9:40 

 

Socialinė pedagogė Jurgita Girkantienė (207 kab.) 

Darbo grafikas
Pirmadienis 8.45 – 16:50
Antradienis 8.00 – 16.05
Trečiadienis 7.30 – 8.55, 9.40 – 10.45, 11.30 – 17.00
Ketvirtadienis 7.30 – 8.55, 9.40 – 11.50, 12.35 – 17.00
Penktadienis 8.00 – 16.05

 

Socialinė pedagogė Eglė Bagavičienė (312 kab.) 

Darbo  grafikas  
Pirmadieniais – Penktadieniais 8:00-12:20  

 

Psichologas Deividas Beinoras ( 103 kab.) 

Darbo grafikas 
Pirmadienis 8.00- 12.00, 12.30- 14.00 
Antradienis 8.00- 12.00, 12.30- 14.00 
Trečiadienis 8.00- 12.00, 12.30- 14.00 
Ketvirtadienis 8.00- 12.00, 12.30- 14.00 
Penktadienis 8.00- 12.00, 12.30- 14.00