Projektas „MŪSŲ JUDRIOJI PERTRAUKA”

ŠIAULIŲ  MEDELYNO PROGIMNAZIJOS PROJEKTAS

„MŪSŲ JUDRIOJI PERTRAUKA”

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projektas  parengtas vadovaujantis 2015–2016  ir 2016–2017 mokslo metų  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015m. gegužės 6d. įsakymu  Nr.V-457   punktu 33, 2016 ir 2016–2017mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju  ugdymo planu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6d. įsakymu  Nr. V-459, susitarimu su Medelyno progimnazijos bendruomene.

2. Projektas skirtas sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimui.

3. Projekto nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, uždavinius, dalyvius, organizatorius, organizavimo tvarką, eigą.

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

                             4. Tikslas- skatinti mokinių fizinį aktyvumą, stiprinti fizinę, protinę, emocinę sveikatą.

5. Uždaviniai:

5.1. Mažinti nuovargį, emocinę įtampąugdant mokinių sveikos gyvensenos įpročius,

5.2. Sudaryti sąlygas žalingų įpročių prevencijai organizuojant fizinę veiklą,

5.3. Sudaryti palankias sąlygas  mokinių sveikatos saugojimo kompetencijos įgūdžių įtvirtinimui.

III. ORGANIZATORIAI

6. Šiaulių Medelyno progimnazijos pradinių klasių, kūno kultūros  mokytojai,  mokinių klubas „S…”, Mokinių parlamentas.

IV. DALYVIAI

7.  Projekte  dalyvauja 1-8 klasių mokiniai, pedagogai, administracija, tėvai (globėjai).

V. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Pradinių klasių mokytojai įpareigoti su mokiniais  po trijų pamokų organizuoti  5 minučių judriąsias mankštas pradinių klasių korpuso I, II, III aukštų  koridoriuose:

8.1. 5-8 klasių mokiniai su mokytojais 5 minutes mankštinasi po trijų pamokų aukštų koridoriuose ir priešsalyje,

8.2. Penktadieniais progimnazijoje po 2,3,4 pamokų organizuojamos linksmosios šokių pertraukos.  Šias veiklas inicijuoja Mokinių parlamentas ir kūno kultūros mokytoja.

                                    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Šiaulių Medelyno progimnazijos projektas „Mūsų judrioji pertrauka” reglamentuojamokinių poreikių tenkinimą,  orientuoja į mokinio sveikatinimą.

10. Projekto veiklų įsivertinimas vykdomas Mokinių parlamento,mokinių kluboS…” susirinkimuose.

11. Projektas  skelbiamas mokyklos interneto svetainėje www.medelynoprogimnazija.lt

Judrioji pertrauka

Taip pat skaitykite

Su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais dirbančių mokyklų tinklo kūrimas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.