Specialioji pedagoginė pagalba

Sau 31, 2018 @ 11:22

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS
Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Padeda įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas gyvenime, praktinėse situacijose. Teikia individualią pagalbą mokiniui, įsisavinant ugdymo turinį, skatina mokinių kūrybiškumą, atliekant užduotis klasėje, namuose, dalyvaujant neformaliose veiklose. Teikia rekomendacijas mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas. Bendradarbiauja su ugdymo proceso dalyviais: mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko mokymosi pasiekimus, sunkumus. Formuoja teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiuosius ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.

 

Specialioji pedagogė Justina Pundzienė teikia pagalbą 315 kabinete.

Specialiųjų pratybų laikas:

Pirmadienis – 8:00 – 13.30
Antradienis – 8.00 – 12.30
Trečiadienis – 8.00 – 12.30
Ketvirtadienis – 9.35 – 12.30
Penktadienis – 9.35 – 11.30

 

LOGOPEDAS
Teikia kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, teikia siūlymus Vaiko gerovės komisijai dėl logopedo pagalbos skyrimo vaikui. Planuoja ir organizuoja ugdomąją veiklą (pogrupines ir grupines pratybas, esant galimybei, individualias pratybas). Vertina mokinių kalbos pasiekimus. Bendradarbiauja su pedagogais, tėvais dėl kalbos korekcinio ugdymo tęstinumo klasėje, namuose ir kitoje socialinėje aplinkoje. Sudaro sąlygas galimų sutrikimų prevencijai.

 

Logopedė Daiva Mačiūnaitė teikia pagalbą 303 kabinete.

Logopedinių pratybų laikas:

Pirmadienis  –   9.35 – 10.35,   12.30 – 14.30
Antradienis  –    9.35 – 11.35,   12.30 – 15.30
Trečiadienis –    9.35 – 10.35,  11.30 – 15.30
Ketvirtadienis   – 9.35 – 11.35,   12.30 – 15.30
Penktadienis – 10.00 – 14.30

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.