Pagrindinis / Mokytojo padėjėjo pagalba

Mokytojo padėjėjo pagalba

Bal 10, 2024 @ 13:28

Mokytojo padėjėjas dirba su mokiniu ar mokinių grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju, auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais.

PADĖJĖJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

Padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 • padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei
  kompensacinėmis priemonėmis;
 • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
 • turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:
 • išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;
 • judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas;
 • bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;
 • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;
 • padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupes, kuriems teikia pagalbą, saugumą.

2023–2024 m. m. mokykloje dirba 9 mokytojų padėjėjai.