e-NMPP

­­­­­­­­­­­­PATVIRTINTA                                                         
Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus  
2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. VK-499         
(Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus
2020 m.       įsakymas Nr.          )                          

ElektroniniO 5 klasių NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO REKOMENDACIJOS

 

 1. Elektroninio 5 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo rekomendacijos nustato Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) vykdomo elektroninio 5 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo (toliau – 5 klasių e-NMPP) tvarką.
 2. NŠA informacijai ir duomenims apie 5 klasių e-NMPP perduoti naudoja sistemą KELTAS. Šioje sistemoje bus pateikiama:
  • visa aktuali informacija ir naujienos apie 5 klasių e-NMPP;
  • prisijungimo prie testavimo aplinkos duomenys kiekvienam iš testų.
 3. Mokinių registracija į 5 klasių e-NMPP vyks Mokinių registre. Mokyklų mokinių sąrašai su mokinių vardais, pavardėmis ir kodais bus prieinami tik mokykloms.
 4. Savivaldybių, mokyklų ir kt. suinteresuotųjų bendravimas su NŠA vyks el. paštu
  .
 5. Pagrindinės 5 klasių e-NMPP vykdymo datos ir etapai:
Nr. Data Vykdymo etapas Vykdytojas
5.1. Spalio 19–26 d. Pradedama ir vykdoma 5 klasių mokinių registracija per Mokinių registrą į  5 klasių e-NMPP. Registracijos instrukcija skelbiama pačiame Mokinių registre NŠA
5.2. Iki spalio 30 d. 5 klasių e-NMPP vykdymo tvarkaraščio skelbimas NŠA
5.3. Lapkričio 10–13 d. 5 klasių mokinių testavimo vykdymas mokyklose Mokykla
5.4. Iki 2021 m. sausio 10 d. Mokinio ir mokyklos ataskaitų pateikimas NŠA
 1. E-NMPP testavimo medžiagą sudaro elektroniniai testai (žr. 1 lentelė):
1 lentelė. Testavimo medžiaga
5 klasė Testavimo trukmė
6.1.          Skaitymo (teksto suvokimo) testas 45 min.
6.2.          Matematikos testas 45 min.
6.3.          Pasaulio pažinimo testas 45 min.
 1. E-NMPP vykdymo grafikas:
2 lentelė. E-NMPP vykdymo grafikas
Testas Kalba Testavimo trukmė Vykdymo laikas
7.1.          Skaitymo (teksto suvokimo) testas 5 kl. Lietuvių 45 min.

 

Lapkričio 10 d.
Rusų/lenkų
7.2.          Pasaulio pažinimo testas 5 kl. Lietuvių 45 min.

 

lapkričio 11 d.
Rusų/lenkų
7.3.          Matematikos testas 5 kl. Lietuvių 45 min.

 

Lapkričio 12 d.
Rusų/lenkų

 

 1. E-NMPP vykdymo modelis:

 

 

 

 

3 lentelė. E-NMPP vykdymo modelis.

5 klasė, testo vykdymo laikaraštis
Pradžia

val.  

Pabaiga

val.

Vykdymo eiga
8.45   Galima pirmojo srauto pradžia
    Likus 15 min iki testo pradžios, vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais
    Testo vykdymas (45 min.)
13.45   Galima paskutinio srauto pradžia
  15 Galutinai uždaroma sistema
 1. Rengdamasi 5 klasių e-NMPP tradiciniu būdu mokykla:
  • paskiria atsakingą asmenį už 5 klasių e-NMPP vykdymą mokykloje;
  • parengia testavimo patalpas, kurioms nustatomi šie techniniai reikalavimai:

9.2.1. turi būti užtikrintas tinkamas, pakankamai stiprus ir pralaidus interneto ryšys;

9.2.2. gera elektros instaliacija;

9.2.3. testavimui vykdyti tinkamos patalpos (kompiuterių klasės, izoliuotos skaityklos pvz., ne kompiuterių, o kitų mokomųjų dalykų klasės, ar pan.);

9.2.4.  būtų patogūs mokiniams baldai;

 • parengia ir patikrina interneto ryšį ir kompiuterius, kuriems nustatomi šie techniniai reikalavimai:
  • kiekvienam mokiniui skirtas kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto;
  • jei naudojami nešiojami kompiuteriai, jie privalo būti įjungti į elektros maitinimo šaltinį;
  • mokinių kompiuteriai turi turėti mažiausiai 4 GB operatyvinės atminties, mažiausiai 1,2 GHz taktinio dažnio, dviejų branduolių ir x86 architektūros procesorių;
  • kompiuteriuose turi būti įdiegta bent viena iš naršyklių (ne ankstesnė kaip MS Internet Explorer 0 versija, ne ankstesnė kaip Microsoft Edge 38 versija, ne ankstesnė kaip Mozilla Firefox 62.x versija, ne ankstesnė kaip Google Chrome 70 versija);
  • planšetinių kompiuterių testavimo metu naudoti negalima;
  • atliekant testą, rekomenduojamanaudotis „Google Chrome“ interneto naršykle. Kitos naršyklės taip pat gali veikti, tačiau gali kilti nesklandumų;
 • užtikrina, kad 5 klasių e-NMPP mokykloje būtų vykdomas laikantis NŠA pateikto grafiko;
 • užtikrina 5 klasių e-NMPP medžiagos konfidencialumą;
 • tikslina mokinių vardinius sąrašus ir papildomą reikalingą informaciją (t. y. ugdymo programą) Mokinių registre:

9.6.1. prie mokinių, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nebus testuojami, palikti tuščias eilutes, nenurodant jų ugdymo programos;

9.6.2. mokinių sąrašus Mokinių registre sistemoje mokyklos turi patikslinti ir patvirtinti nuo spalio 19 d. iki spalio 26 d.;

9.7. mokyklos atsakingas asmuo paskirsto mokinius į srautus ir perduoda mokytojams ir mokiniams e-NMPP vykdymo tvarkaraštį.

 1. Rengdamasi 5 klasių e-NMPP nuotoliniu būdu mokykla:
  • paskiria atsakingą asmenį už 5 klasių e-NMPP vykdymą mokykloje;
  • informuoja mokinius ir (ar) jų tėvus, kad atliekant e-NMPP nuotoliniu būdu mokinio namuose turi būti interneto ryšys ir kompiuteris, kuriam nustatomi šie techniniai reikalavimai:
   • kiekvienam mokiniui skirtas kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto;
   • jei naudojami nešiojami kompiuteriai, jie privalo būti įjungti į elektros maitinimo šaltinį;
   • mokinių kompiuteriai turi turėti mažiausiai 4 GB operatyvinės atminties, mažiausiai 1,2 GHz taktinio dažnio, dviejų branduolių ir x86 architektūros procesorių;
   • kompiuteriuose turi būti įdiegta bent viena iš naršyklių (ne ankstesnė kaip MS Internet Explorer 0 versija, ne ankstesnė kaip Microsoft Edge 38 versija, ne ankstesnė kaip Mozilla Firefox 62.x versija, ne ankstesnė kaip Google Chrome 70 versija);
   • planšetinių kompiuterių testavimo metu naudoti negalima;
   • atliekant testą, rekomenduojamanaudotis „Google Chrome“ interneto naršykle. Kitos naršyklės taip pat gali veikti, tačiau gali kilti nesklandumų;
  • užtikrina, kad 5 klasių e-NMPP mokinių namuose būtų vykdomas laikantis NŠA pateikto grafiko;
  • tikslina mokinių sąrašus ir papildomą reikalingą informaciją (t. y. ugdymo programą) Mokinių registre:

10.4.1. prie mokinių, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nebus testuojami, palikti tuščias eilutes, nenurodant jų ugdymo programos;

10.4.2.  mokinių sąrašus Mokinių registre sistemoje mokyklos turi patikslinti ir patvirtinti nuo spalio 19 d. iki spalio 26 d.;

10.5.   mokyklos atsakingas asmuo paskirsto mokinius į srautus ir perduoda mokytojams ir mokiniams e-NMPP vykdymo tvarkaraštį.

 1. Pagal Mokinių registre pateiktus mokinių, dalyvausiančių 5 klasių e-NMPP, duomenis NŠA likus trims dienoms iki testavimo sugeneruoja ir pateikia sistemoje KELTAS mokinių prisijungimo kodus.
 1. Atsakingas mokyklos asmuo prisijungia prie sistemos KELTAS ir išspausdina du mokinių sąrašus su mokinių prisijungimo vardais ir slaptažodžiais. Vienas sąrašas bus reikalingas atsakingam asmeniui, kitas paruošiamas taip, kad būtų galima kiekvienam mokiniui pateikti tik jam sukurtus prisijungimo vardus ir slaptažodžius. Kiekvieno dalyko testui mokinys gaus atskirą prisijungimo vardą ir slaptažodį.
 2. 5 klasių e-NMPP vykdymas:
  • vienas mokinys atliks po vieną kiekvieno dalyko testą;
  • testo užduoties trukmė – 45 min.;
  • administruojant testą negalima atsakinėti į tokius mokinių užduodamus klausimus, kurie galėtų mokiniams padėti ar sutrukdyti teisingai atsakyti į konkrečius testų klausimus;
  • svarbu įsitikinti, kad visi mokiniai supranta, ką jie turi daryti, ir žino, kaip pateikti savo atsakymus. Galima atsakinėti į su tuo susijusius klausimus;
  • testo įvadinėje dalyje bus įdėta instrukcija laikantiems testą mokiniams, ir supažindinimas su testavimo aplinka ir užduočių tipais;
  • testavimo metu mokiniai atlikdami testą negali naudotis papildomai internetu testo metu;
  • rekomenduojama mokiniams be rimtos priežasties testavimo metu neišeiti iš testavimo patalpos;
  • turi būti užtikrintas testų užduočių konfidencialumas: užduočių testavimo metu negalima fotografuoti, nurašinėti ir pan.;
  • atliekant testų užduotis mokiniai gali naudotis juodraščiais (rekomenduojama, kada tai būtų baltas popieriaus lapas). Atliekant matematikos testą skaičiuokliais naudotis negalima;
  • mokiniams išdalijami individualūs prisijungimai prie testavimo sistemos bei testavimo sistemos internetinis adresas;
  • kai testavimas vykdomas ne nuotoliniu būdu testavimo sistemos internetinis adresas gali būti aiškiai užrašytas lentoje ar kitoje visiems mokiniams matomoje vietoje. Bet gali būti ir kompiuteriuose iš karto jau atidarytas interneto psl., tai padarytų mokytojas iš anksto, o mokinys tik suvestų savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Kai testavimas vykdomas nuotoliniu būdu atsakingas vykdytojas mokiniams prisijungimo duomenis perduoda el. paštu.;
  • iki 15 min. minučių užtrunka pasiruošimas testavimui (iki testo atlikimo pradžios).
  • mokiniai prisijungia prie sistemos. pradeda testą ir peržiūri vykdymo instrukciją;
  • testo atlikimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai mokinys baigia skaityti vykdymo instrukciją ir atveria pirmąją užduotį. Testo pildymui skirtas laikas matomas lango viršuje. Penktų klasių mokiniams testo atlikimo trukmė yra 45 min. Jei, mokiniui atliekant testą, nutrūksta interneto ryšys, mokinys išeina iš testavimo sistemos ar pan., iš naujo prisijungus prie sistemos, padarytos pertraukos laikas neįskaičiuojamas į viso testo atlikimo laiką. Pasibaigus testo atlikimui skirtam laikui, testo atlikti iš naujo nebus galima;
  • atlikinėdamas testą mokinys lange matys laikrodį, rodantį, kiek laiko liko testui atlikti;
  • testavimo eigoje mokinys galės laisvai nuosekliai pereiti nuo vienos užduoties prie kitos, taip pat, esant poreikiui, praleisti užduotį ir prie jos grįžti vėliau;
  • prieš baigdamas testą, mokinys pamatys perspėjimą, kad jis gali arba baigti testą, arba grįžti atgal ir pasitikrinti savo atsakymus. Nusprendęs baigti testo atlikimą mokinys turi būtinai paspausti mygtuką „Baigti testą“;
  • testą sudaro užduotys, kurios yra vertinamos automatiškai. Kiekvienas mokinys, baigęs testą per jam skirtą laiką, kompiuterio ekrane matys, kiek surinko taškų;
  • jeigu testavimo metu atsitiktų, jog kai kurie mokiniai testą užpildytų anksčiau už kitus, mokytojas turi paprašyti mokinio dar kartą peržvelgti savo atliktą darbą, pasitikrinti, ar tikrai viską atliko;
  • esant techniniams nesklandumams mokykla gali kreiptis į NŠA el. paštu
   .
 3. Prieš pradėdamas atlikinėti testą, mokinys:
  • įsitikina, kad testo vykdymo dieną veikia kompiuterio klaviatūra ir pelė;
  • įsitikina, kad turi prisijungimo prie elektroninės užduočių atlikimo sistemos duomenis;
  • kompiuteryje atveria pirmąjį elektroninės užduočių atlikimo sistemos puslapį (adresas:
   ); rekomenduojama naudoti naujausią „Google Chrome“ arba „Mozilla Firefox“ interneto naršyklės versiją;
  • įsitikina, kad turi juodraštį (tuščias popieriaus lapas (vienas ar keli) rašymo priemonę, pieštuką, trintuką, liniuotę.
 4. Jei testo atlikimo metu sistema nustotų reaguoti į komandas, mokinys gali vienu metu spausti klavišus „Ctrl“ ir „F5“ ir atnaujinti naršyklės langą arba atsijungti nuo sistemos ir bandyti prisijungti iš naujo.

­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

_______________________________