Svarbi informacija !

Strateginis planas

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZJA, kodas 190531037

 

2013-2015-ųjų METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

VEIKLOS KONTEKSTAS

Medelyno progimnazijos 2013-2015 metų strateginis veiklos planas rengiamas siekiant

įgyvendinti Šiaulių miesto Strateginio plėtros plano 2007-2016 metams ilgalaikio prioriteto – Atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė tikslą – Pagerinti švietimo paslaugų kokybę ir padidinti jų ir miesto bendruomenės poreikių atitikimą.

Medelyno progimnazijos vizija – moderni progimnazija, teikianti kokybišką ugdymą mokiniams mokykloje ir ligoninėje, vykdanti neformaliojo švietimo programas, atveriančias mokinių gebėjimus, siekianti tapti Medelyno mikrorajono bendruomenės centru.

Medelyno progimnazijos misija – teikti kokybišką privalomą pradinį ir pagrindinį ugdymą, ugdyti kūrybiškumą, sudaryti modernias ir saugias sąlygas ugdymo(si) procesui organizuoti, atvira kaitai ir tenkinanti Medelyno bendruomenės poreikius, nuolat besimokanti organizacija.

Veiksniai, lemiantys planuojamus pokyčius

Išorinės aplinkos analizė

Politiniai–teisiniai veiksniai

Šalies švietimo politika remiasi Lietuvos Respublikos ūkio plėtros iki 2015 metų strategija, Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Europos mokymosi visą gyvenimą memorandumu, Europos Komisijos iškeltais svarbiausiais Europos Sąjungos šalių narių švietimo plėtotės siekiniais. Lietuvos švietimo sistemos pokyčiai, didinantys jos efektyvumą, prieinamumą, sąlygų sukūrimą tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, užtikrinantys europinius standartus ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę, lemia ir progimnazijos veiklą.

Progimnazijos veiklai įtakos turi Lietuvos Respublikos, regiono švietimo politikos vykstantys pokyčiai, Šiaulių miesto savivaldybės priimami sprendimai dėl miesto švietimo strategijos. 2012 m. rugpjūčio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-217 Medelyno pagrindinė mokykla buvo pavadinta Medelyno progimnazija, nuostatuose įteisinta pagrindinio ugdymo mokykla, paskirta mokyti vaikus VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligoninės klasėse. Mokykloje veikia ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdomi Medelyno mikrorajono vaikai.

Ekonominiai veiksniai

Atsiradus moksleivio krepšeliui, mokyklos finansavimui skiriama: PUG – 2286,55 Lt; 1-4 klasių 3131,59 Lt; 5-8 klasių – 3993,18 Lt. Ligoninės mokyklai skirtos lėšos: 1-4 klasių 6045.38 Lt; 5-8 klasių 7180,02 Lt; 9-10 klasių 9081,98 Lt.

Šiaulių mieste trūksta savivaldybės biudžeto lėšų aplinkos darbuotojų darbo užmokesčiui, įmokų socialiniam draudimui, komunalinėms paslaugoms, ryšių paslaugoms, būtiniausioms prekėms, ilgalaikio turto remontui, kitoms išlaidoms.

Sumažinus mokyklos lėšas nepilnai finansuojama Medelyno progimnazijos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa.

Socialiniai veiksniai

Nepalanki demografinė padėtis Šiaulių mieste. Mokinių skaičiaus mažėjimas mieste prognozuojamas iki 2015 metų. Sudėtinga demografinė situacija mieste ir mikrorajone įpareigoja keisti progimnazijos strateginius planus. Siekiant pritraukti kuo daugiau mokinių, progimnazija aktyviai dalyvauja buriant Medelyno mikrorajono bendruomenę, glaudžiai bendradarbiauja su Medelyno seniūnija, plėtoja viešuosius ryšius, kurie padeda užtikrinti mokinių skaičių progimnazijoje.

Blogėjantis vaikų sveikatos indeksas.

Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų pagrindiniai sveikatos sutrikimai yra: regos ir skeleto-raumenų sistemos sutrikimai. Panaši situacija ir Šiaulių mieste bei Medelyno progimnazijoje. 2012-2013 mokslo metais progimnazijoje ugdosi be sveikatos sutrikimų – 18,5% mokinių, turintys sveikatos sutrikimų – 85,2%. Su regos sutrikimais – 26,4% mokinių, turinčių skeleto-raumenų sistemos sutrikimų – 15,6% mokinių, turinčių endokrininės sistemos sutrikimų – 21,6 % mokinių.  Mokinių, turinčių sveikatos sutrikimų, kasmet daugėja. Todėl, siekiant stiprinti mokinių sveikatą, progimnazijoje bus vykdomos sveikos gyvensenos, sveikatingumo programos bei projektai.

Didėja visuomenės ekonominė diferenciacija. Mažėjant šeimų pajamoms, tėvai negali pakankamai aprūpinti vaikų būtinomis ugdymosi priemonėmis ir tenkinti saviraiškos poreikius, todėl mokykloje nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. ketinama įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programa „Mano svajonių kelias“.

Daugėja vaikų, kurių tėvai yra išvykę į užsienį (23 mokinių vienas iš tėvų arba abu tėvai išvykę dirbti į užsienį). Mokykloje yra 23 nerimą, rūpestį keliantys mokiniai. Nuo 2013-01-01 nemokamai maitinami 139 mokiniai, 105 – nepilnos šeimos, 70 – daugiavaikių šeimų, 12 mokinių yra globojami, 71 mokiniui teikiama specialioji pedagoginė pagalba, 60 mokinių gyvena už miesto ribos.

                      Technologiniai veiksniai

Respublikoje įvairiose srityse sparčiai diegiamos naujausios technologijos, teikiama vis daugiau elektroninių paslaugų, gerėja mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga. Mokyklas pasiekia vis daugiau modernių šiuolaikinių mokymo priemonių: daugialypės terpės projektoriai, integruoti skaitmeniniai projektoriai, skaitmeninės lentos, kopijavimo lentos ir kt. Naujų metodų taikymas, ugdymo proceso aktyvinimas reikalauja vis daugiau naudoti modernias technologijas. Tobulinama ir plėtojama BIC (bibliotekos informacinio centro) veikla.

Informacinių technologijų plėtra padeda ugdymo procesą pritaikyti mokiniams turintiems skirtingus poreikius ir gebėjimus. Sustiprėjo mokinių motyvacija, kūrybiškumo, iniciatyvumo aktyvinimas pamokoje. Gerėja aprūpinimas informacinėmis technologijomis, mokyklos bendruomenės narių kompiuterinis raštingumas.

Atsižvelgiant į išorės vertintojų rekomendacijas IKT priemonėmis buvo stiprinamas ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas.

Progimnazija siekia modernaus informacinių technologijų įsisavinimo lygio plėsdama kompiuterinių ir audiovizualinių technologijų panaudojimą ugdymo procese, sudarydama bendruomenės nariams galimybę naudotis internetiniu ryšiu. Planuojama įkurti naują, modernią auditoriją gamtos mokslams mokyti.

                      Teisinė bazė

Šiaulių Medelyno progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatomis, Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendruoju planu bei kitais teisės aktais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šių dokumentų pagrindu parengtais Medelyno progimnazijos nuostatais.

 

Vidinės aplinkos analizė

Organizacinė struktūra

Medelyno progimnazija dirba pagal trijų lygmenų valdymo struktūros modelį: I – direktorius, II – 2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 1 direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, III – neformaliojo švietimo koordinatorius. Yra keturi savivaldos organai: progimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių parlamentas ir tėvų forumas. Savivaldos institucijos dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius ir kitus progimnazijos veiklos klausimus.

2012-2013 mokslo metais progimnazijoje ugdomi 490 mokiniai. Komplektuojami 22 klasių komplektai ir 1 PUG. 214 mokinių mokosi 1-4 klasėse, 266 mokiniai 5-8 klasėse, PUG -10 vaikų.

Progimnazijoje vykdomos pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies bei pritaikytos ir individualizuotos pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programos. Ugdymo procesas įgyvendinamas pagal Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų Bendruosius ugdymo planus. Mokiniams sudaromos galimybės laisvai pasirinkti užsienio kalbas. Privalomųjų dalykų sąrašas papildomas pasirenkamaisiais dalykais ir dalykų moduliais, projektais.

Žmogiškieji ištekliai

Progimnazijos administracijoje yra: direktorius – III vadybinė kategorija, 2 pavaduotojai – II vadybinė kategorija. Mokykloje dirba 46 mokytojai (3 iš jų nepagrindinėse pareigose): 41 moteris ir 5 vyrai. Iš jų kvalifikacines kategorijas įgijo: 4-mokytojo, 26-vyresniojo mokytojo, 16-mokytojo metodininko. Mokytojai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. Patys rašo kvalifikacijos tobulinimo programas, veda seminarus, organizuoja konferencijas. Kursuose įgytas žinias mokytojai sėkmingai pritaiko ugdymo procese.

Mokykloje dirba socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, logopedė,  bibliotekos vedėja,  raštinės vedėja. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų (1/3 dalis) ir iš privalomojo draudimo fondo (2/3 dalys).

Dirba 14 aplinkos darbuotojų, kurie yra įtraukiami į progimnazijos bendruomenės veiklą. Techninio personalo sumažėjo, nes mažinamas ugdymo aplinkos finansavimas. Progimnazijos kolektyvas susitelkęs, dirba racionaliai ir siekia geresnių rezultatų.

Planavimo sistema

Medelyno progimnazija savo veiklą planuoja rengdama trejų metų strateginį veiklos planą, kuris kasmet yra koreguojamas; metinį veiklos planą; mokslo metų ugdymo planą; dalykų teminius planus; programas. Į veiklos planavimą įtraukiama visa progimnazijos bendruomenė. Yra parengtos 10 programų: ,,Bendradarbiavimo su partneriais programa“, ,,Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo programa“, „Pirmokų ir penktokų adaptacijos programa“, ,,Kūrybiškumo ugdymo programa“, ,,Gabiųjų mokinių ugdymo programa“, ,,Pilietiškumo ugdymo programa“, ,,Gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo programa“, ,,Karjeros planavimo programa“, ,,BIC ( bibliotekos informacinio centro) programa“, ,,Vadovų, mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijų ugdymo programa“. Ketinama įgyvendinti vaikų neformaliojo švietimo programą „Mano svajonių kelias“.

Finansinę ir ūkinę veiklą progimnazija planuoja rengdama švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos sąmatą, apie jos vykdymą informuojama progimnazijos bendruomenė. Yra stiprinama stebėsenos sistema, padedanti numatyti progimnazijos veiklos gerinimo prioritetus, uždavinius.

Finansiniai ištekliai

Progimnazijos veikla yra finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Ugdymo procesas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų pagal suformuotą Mokinio krepšelį. Racionalus MK lėšų paskirstymas, progimnazijai sudaro galimybes tinkamai organizuoti ugdymo procesą: pagerėjo mokyklos materialinė bazė, netrūko darbo užmokesčio lėšų, mokytojai turėjo galimybę tobulinti kvalifikaciją. Papildomos lėšos pritraukiamos iš įvairių laimėtų programų, projektų ir 2%  GPM paramos, rėmėjų.

Kryptingai naudojami finansiniai ištekliai, ES lėšos suteikė galimybę modernizuoti mokymo bazę.

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos

Naujų metodų taikymas, ugdymo proceso aktyvinimas reikalauja modernizuoti ugdymo(si) aplinką, todėl ugdymo procese nuolat naudojamos įvairios IT . Progimnazijoje mokymo(si) procese naudojami 65 stacionarūs ir 22 nešiojami kompiuteriai, 16 projektorių, 3 interaktyvios lentos, interaktyvus televizorius fojė. Mokykloje  kompiuteriai turi prieigą  prie interneto.

Informacija platinama elektroniniu paštu ir talpinama mokyklos internetinėje svetainėje www.medelynomokykla.lt . Progimnazija naudojasi  mokinių ir pedagogų duomenų registrais. Švietimo stebėsenos duomenys tvarkomi RŠVIS (regioninėje švietimo valdymo informacinėje sistemoje). Ugdymasis procesas fiksuojamas elektroniniame dienyne.

Progimnazija turi 5 Gb/s spartumo optinį interneto ryšį, naudojamas elektroninis dienynas. Veikia biblioteka, 2 skaityklos, kur įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams ir mokytojams. Bibliotekininkų darbo vietos kompiuterizuotos, skaitytojai naudojasi elektroniniais bilietais. Progimnazijoje įdiegta informacinė sistema, lokalus tinklas. Sukurtas mokinių ir mokytojų duomenų bazės registras.

Progimnazijos modernizavimas, kompiuterizavimas bei technologinis aprūpinimas, naujų ugdymo erdvių kūrimas ir senųjų atnaujinimas, moderniausių ugdymo priemonių diegimas padeda užtikrinti ugdymo kokybę.

Vidaus darbo kontrolė

  Mokykloje vykdoma pedagoginės veiklos priežiūra. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą atlieka mokyklos pedagogų darbo grupė. Mokyklos finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir Šiaulių miesto savivaldybės įgalioti asmenys. Mokyklos veiklą prižiūri miesto Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius nustatyta tvarka. Bendrosios švietimo politikos vykdymą prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija.

SSGG analizė

Stiprybės

 • Teikiama kokybiška pedagoginė ir socialinė pagalba mokiniams.
 • Mokykla yra paskirta mokyti mokinius VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligoninės klasėse.
 • Mokiniams siūlomos  įvairios neformaliojo ugdymo programos  saviraiškos  poreikiams tenkinti.
 • Tikslingai vykdomas mokinių karjeros planavimas.
 • Mokykla saugo ir puoselėja savo istoriją, kuria tradicijas.
 • Mokyklos partnerystė ir tikslinga projektinė veikla tenkina bendruomenės lūkesčius.
 • Geri bendruomenės santykiai stiprina pasitikėjimą, toleranciją ir saugumą.
 • Ugdymo turinys aktualizuojamas, grindžiamas gyvenimiškais pavyzdžiais.
 • Mokyklos strategija nuosekliai įgyvendinama planuojat metinę veiklą .
 • Mokykloje tinkamai komplektuojamas personalas.
 • Efektyvi bibliotekos – informacinio centro veikla.

Silpnybės

 • Pamokos uždavinio, orientuoto į pamatuojamą rezultatą, planavimas.
 • Įvairių ugdymo metodų, aktyvinančių mokinių veiklą pamokoje, parinkimas ir panaudojimas.
 • Mokymo(si) diferencijavimas ir individualizavimas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams.
 • Mokinių išmokimo stebėjimas ir vertinimas pamokose.
 • Mokymo priemonių ir informacinių šaltinių panaudojimas ugdymo(si) procese.
 • Inovatyvių mokymo priemonių ir būdų taikymas mokymo procese.

Galimybės

 • Pamokos kokybės atitiktis kiekvieno vaiko sėkmei, efektyviai taikant įvairių informacinių šaltinių panaudojimą ir aktyviuosius ugdymo(si) metodus.
 • Vaiko saugumo užtikrinimas, vykdant prevencijos programos, tobulinant edukacines erdves.
 • Bendruomenės narių kūrybiškumo ir saviraiškos poreikių tenkinimas, tobulinant asmenines kompetencijas.
 • Kryptingas mokinių rengimas karjerai.
 • Sveikos gyvensenos programų integravimas į formalųjį ir neformalųjį švietimą.
 • Mokyklos stipriųjų veiklos aspektų panaudojimas ugdymo kokybės užtikrinimui ir tobulinimui (išorės vertinimo mokyklos stiprieji veiklos aspektai).
 • Partnerystės plėtojimas dėl socialinių kompetencijų ugdymo.
 • Aktyvesnis tėvų įtraukimas į ugdymo ir švietimo procesus mokykloje.
 • VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligoninės klasėse besimokančių mokinių skaičiaus vidurkis sumažins progimnazijos mokinių skaičiaus mažėjimą.

Grėsmės

 • Sumažėjus mokinių skaičiui, atsiranda neužpildytų vietų klasėse, mažėja ugdymo(si) poreikiams skirtos lėšos.
 • Dalis tėvų atsiriboja nuo vaikų problemų, kylančių mokykloje.
 • Netinkamas rizikos grupės ir nerimą keliančių vaikų netinkamas elgesys įtakoja ugdymo(si) rezultatus.
 • Dėl kasmet atidedamos renovacijos mokykla tampa mažiau saugi ir patraukli bendruomenės nariams.

 

1.TIKSLAS. Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas ( kodas 41)

Įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programas bei pritaikytas ir individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programas, bus siekiama ugdymo turinį pritaikyti įvairių poreikių mokiniams, jį tobulinti aktyviai naudojant IKT ir įvairius informacijos šaltinius.

Mokymui  VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligoninės klasėse organizuoti bus skiriamos papildomos Valstybės biudžeto lėšos. Mokytojai nuo 2013 01 01 dirbs pagal naują Medelyno progimnazijos ligoninės mokyklos ugdymo planą, vykdys lankomumo ir pažangos apskaitą.

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2012-ųjų metų faktas

2013-ųjų metų

2014-ųjų metų

2015-ųjų metų

1.Mokinių, baigusių pradinio ugdymo programą, dalis (%).

100%

100%

100%

100%

2.Mokinių, tęsiančių ugdymąsi pagal pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą, dalis (%).

96%

98%

100%

 100%

3.Optimalus mokinių skaičius.

489

490

490

490

4. Mokinių skaičius ligoninės klasėse.

16

20

20

20

5.Ugdymo turinio dėstymas taikant inovatyvias ugdymo priemones (procentai, pamokos).

30%

50 %

60%

80%

6.Pedagogų, dalykinių kompetencijų kvalifikacijos tobulinimas (procentai, pedagogai)

95 %

96%

98%

100%

7.Pedagogų asmeninių kompetencijų tobulinimas (mokymų skaičius, bendruomenė)

2

4

5

6

 

1.TIKSLĄ ĮGYVENDINANtys UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

1.1  .Uždavinys. Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas, taikant aktyviuosius mokymo(si)  būdus ir metodus

Gerinant ugdymo kokybę, sėkmės rodikliu bus mokinių ugdymo(si) rezultatai, naujai atvykusiems mokiniams – sėkminga adaptacija bei mokytojų gebėjimas suteikti reikiamą pedagoginę, informacinę, psichologinę, socialinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą.

Mokykloje nuolat atnaujinama IKT bazė, bei naujų erdvių įkūrimas ugdymo(si) kokybei gerinti padės pritraukti daugiau mokinių į mokyklą, gerinti mokinių mokymo(si) pažangą.

Siekiant užtikrinti įvairių poreikių mokinių kokybišką ugdymą, švietimo pagalbą mokykloje teikia Vaiko gerovės komisija. Ši komisija atlieka specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių pradinį pedagoginį įvertinimą ir organizuoja jų ugdymą, konsultuoja mokinių tėvus (globėjus), mokytojus. Teikia ugdymo proceso dalyviams, ugdantiems specialiųjų poreikių mokinius, rekomendacijas dėl ugdymo programų pritaikymo ir individualizavimo. 2013 metais numatoma įrengti patrauklų specialiojo ugdymo kabinetą, kurio interjerą projekto metu siūlė patys mokiniai.

 

PRIEMONĖS

1.1.1.Priemonė. Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas, ugdant mokinių kritinį mąstymą

Įgyvendinant bendrąsias ugdymo programas, bus tikslingai panaudojamos mokinio krepšelio (MK) lėšos. 2013 m. pedagoginio personalo darbo užmokesčiui reikėtų -1267,0 tūkst. Lt, socialiniam draudimui – 392,5 tūkst. Lt, vadovėliams – 24,0 tūkst. Lt, mokymo priemonėms – 10,2 tūkst. Lt, pedagogų kvalifikacijos kėlimui – 10,4 tūkst. Lt, mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui – 5,1 tūkst. Lt, IKT diegimui ir naudojimui – 9,8 tūkst. Lt. Iš viso ugdymo proceso užtikrinimui reikia 1719,0 tūkst. Lt.

1.1.2.Priemonė. Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas ligoninėje

Įgyvendinant bendrąsias ugdymo programas VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligoninės klasėse bus atsižvelgta į mokinių individualius gebėjimus, sudaromas atsiras Medelyno pagrindinės mokyklos ligoninės mokyklos ugdymo planas, klasės formuojamos pagal sergančių mokinių skaičių arba teikiamos konsultacijos. Mokymui ligoninėje iš Valstybės biudžeto reikėtų lėšų: 2013 m. pedagoginio personalo darbo užmokesčiui reikėtų 81,4 tūkst. Lt, socialiniam draudimui – 25,2 tūkst. Lt, vadovėliams ­-0.6 tūkst. Lt mokymo priemonėms – 0,5 tūkst. Lt, pedagogų kvalifikacijos kėlimui – 0,6 tūkst. Lt, mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui – 0,2 tūkst. Lt, IKT diegimui ir naudojimui – 0,3 tūkst. Lt. Iš viso ugdymo proceso užtikrinimui reikia 108,8 tūkst. Lt. Taip pat reikėtu valstybės dotuojamų lėšų mokymo ligoninėje administravimui: darbo užmokesčiui 1,7 tūkst. Lt ir socialiniam draudimui – 0,5 tūkst. Lt Viso dotacijos lėšų 2,2 tūkst. Lt.

1.1.3.Priemonė. Ugdymo aplinkos finansavimas

Ugdymo aplinkos išlaikymui 2013 m. planuojama 458,6 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 189,3 tūkst. Lt, socialiniam draudimui – 58,6 tūkst. Lt, ryšių paslaugoms- 1,7 tūkst. Lt, Kitoms prekėms – 1,0 tūkst. Lt, ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui-16,3 tūkst. Lt, komunalinėms paslaugoms-162,2 tūkst. Lt (iš jų šildymui-112,8 tūkst. Lt, elektros energijai – 34,4 tūkst. Lt, vandentiekiui ir kanalizacijai- 15,0 tūkst. Lt.).Kitoms išlaidoms – 29,5 tūkst. Lt. Lėšos bus naudojamos efektyviai.

Specialioji programa: išlaidos iš pajamų už atsitiktines paslaugas planuojama kitoms prekėms – 1,0 tūkst. Lt, komunalinėms paslaugoms -3,0 tūkst. Lt, kitoms paslaugoms -0,9 tūkst. Lt. Iš viso – 4,9 tūkst. Lt.

1.2.Uždavinys. Mokyklos bendruomenės kompetencijų tobulinimas

Moderni besimokanti organizacija sukuria sąlygas savo darbuotojų mokymuisi, užtikrina bendruomenės mokymąsi, darant įtaką savo socialinių partnerių tobulėjimui. Bus sudarytos sąlygos bendruomenės narių mokymuisi, ypač tobulinant asmenines kompetencijas ir socializacijai, teikiant informacinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą. Bendruomenės nariai įgis naujų kompetencijų, gyvenant  informacinėje visuomenėje. Bus organizuojamos tėvų, mokytojų, kitų progimnazijos darbuotojų apklausos, analizuojami jų rezultatai. Uždavinys bus įgyvendinamas parengus ir įgyvendinus ŽIP (žmogiškųjų išteklių planą), BIC (bibliotekos-informacinio centro) programą, ,,Vadovų, mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijų ugdymo programą“, ,,Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo programą“.

 

PRIEMONĖS

1.2.1.Priemonė. Vadovų, mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijų ugdymo programos įgyvendinimas

Pedagogų kvalifikacija yra lemiantis veiksnys užtikrinant progimnazijos veiklos kokybę. Todėl bus siekiama sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti savo asmenines ir dalykines kompetencijas. 2013 m. mokytojų kvalifikacijai numatyta 16,3 tūkst. MK lėšų ir 0,6 tūkst. Lt. ligoninės mokykloje lėšų. Orientuojantis į progimnazijos prioritetus, strateginius tikslus ir uždavinius, bus nustatomi individualūs mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikiai, organizuojami mokymai visai bendruomenei.

1.2.2.Priemonė. ,,Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo programos“ įgyvendinimas

Tėvų švietimo ir informavimo programos įgyvendinimas ir plėtojimas užtikrins veiksmingą tėvų (globėjų) švietimą kaip informacijos skleidimo apie vaiko raidos ir ugdymo ypatumus būdą. Bus siekiama skatinti mokinių  tėvus aktyviau diskutuoti įvairiais aktualiais vaikų ugdymo, progimnazijos veiklos organizavimo klausimais dalyvaujant Tėvų forume, kurio veikla bus vykdoma pagal atskirą planą. Bus tobulinamas tėvų informavimas apie jų vaikų pasiekimus, pažangą, elgesį, lankomumą, progimnazijos veiklą. Sieksime gerinti tėvų individualų pedagoginį ir psichologinį konsultavimą, plėtoti tėvų švietimą vaikų auklėjimo, pedagogikos, psichologijos, sveikos gyvensenos, nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos klausimais.

1.2.3. Medelyno mikrorajono bendruomenės sąveikų stiprinimas

Plėtodama išorinius tinklus, progimnazija rengs naujus renginius bei plėtos jau tradiciniais tapusius Medelyno mikrorajono bendruomenei skirtus renginius. Toliau bus glaudžiai bendradarbiaujama su Medelyno seniūnija, įgyvendinant socialinius projektus. Bus bendradarbiaujama su Medelyno ir Centro mikrorajonų socialiniais partneriais.

 

2.TIKSLAS. Mokinių saviraiškos  ir lyderystės skatinimas

Dauguma mokinių dalyvauja mokykloje organizuojamoje neformalaus švietimo veikloje, klubo „S…“ veikloje(28 proc. 5-8 klasių mokinių). Mokinių saviraiška, jų lyderystės skatinimas per socialinės veiklos organizavimą ir kompetencijų tobulinimą atvers naujas galimybes planuojant karjerą, padės geriau pažinti save ir atskleisti individualius gebėjimus. Nuo 2013 09 01 dienos sieksime vykdyti neformalaus vaikų švietimo programą „Mano svajonių kelias“, kuri suteiks platesnes galimybes mokinių saviraiškai ir bus gautas papildomas finansavimas neformalioms veikloms vykdyti.

Progimnazijoje veikia Dienos centras, kuriame lankosi vis daugiau vaikų. Sudaromos sąlygos vaikams aktyviai dalyvauti sprendžiant mokyklos veiklos organizavimo klausimus dalyvaujant Mokinių parlamento veikloje, Lyderių mokykloje.

Bus siekiama ugdyti  mokinių gebėjimą pažinti save ir supančią aplinką, skatinti progimnazijos bendruomenę aktyviai dalyvauti prevencinių, socializacijos programų vykdyme, įvairiuose sveikatingumo ir aplinkosaugos projektuose.

 

Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2012-ųjų metų faktas

2013 -ųjų metų

2014 -ųjų metų

2015-ųjų metų

1. Mokinių, dalyvaujančių neformalaus vaikų švietimo programoje ,,Mano svajonių kelias“, skaičius.

-

100

150

160

2. Lyderystės ugdymas, mokinių saviraiškos ir aktyvumo skatinimas per dalyvavimą socialinėje veikloje (Klubo “S…“veikloje ir projekte LL2 dalyvaujančių mokinių skaičius)

55

100

150

200

3.Dienos centrą lankančių vaikų skaičius.

 

15

20

25

25

4. Labai gerai besimokančių mokinių dalis (%)

5%

7%

8%

8%

5.Šalies olimpiadų ir konkursų prizininkų skaičius

7

7

8

8

 

2 Tikslą ĮGYVENDINANtys uždaviniai ir priemonės

2.1. Uždavinys. Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas

Norint tobulinti mokinių užimtumą po pamokų bus sukurta Neformaliojo vaikų  švietimo  programa „Mano kelias“. Jos tikslas –  ugdyti mokinių asmenines, kūrybines, socialines kompetencijas bei tenkinti mokinių saviraiškos poreikius. Sieksime dermės tarp vaiko akademinių žinių ir meninių gebėjimų lavinimo ir vertybinių nuostatų formavimo, kurios padės puoselėti progimnazijos kultūrą.

 

PRIEMONĖS

2.1.1        priemonė. Neformaliojo švietimo programos ,,Mano svajonių kelias” įgyvendinimas

Programa skirta tenkinti mokinių polinkį menui, prasmingai praleisti laisvalaikį. Programa  įgyvendinama muzikos, šokio ir judesio, alternatyvaus meno, dramos ir raiškaus žodžio studijose. Į programos „Mano kelias“ veiklą sieksime įtraukti ir kitų mokyklų mokinius, ypač Simono Daukanto gimnazijos, Stasio Šalkauskio gimnazijos mokinius, buvusius mūsų mokyklos mokinius. Kompetentingi pedagogai  savo  profesionalius gebėjimus perduos ugdytiniams, kurie noriai puoselės šeimos, progimnazijos, miesto bei šalies kultūrą,  reprezentuos ne tik progimnaziją, bet ir miestą.

 

2.2. Uždavinys. Gabiųjų mokinių ugdymo tobulinimas

Siekiant kokybiško aukštą mokymosi motyvaciją turinčių mokinių ugdymo, bus įgyvendinama ,,Gabiųjų mokinių ugdymo programa“. Ši programa bus įgyvendinama integruojant ją į visų mokomųjų dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų,  neformaliojo švietimo programų turinį ir kitas progimnazijos veiklos sritis. Bus plėtojami gabių mokinių gebėjimai ir polinkiai bei sudaromos palankios socialinės ir edukacinės ugdymo(si) sąlygos. Gabių mokinių ugdymui siūloma ankstyvasis vokiečių kalbos ugdymas, skatinsime prancūzų kalbos ugdymą sudarydami sąlygas jos ugdytis nuo pradinių klasių. Gabiems mokiniams bus skiriamos ir progimnazijos interneto svetainėje talpinamos bei periodiškai keičiamos mokomųjų dalykų nuotolinio mokymosi užduotys savarankiškam mokinių mokymuisi.

 

PRIEMONĖS

2.2.1. Priemonė. Edukacinių išvykų gabiems mokiniams organizavimas

Siekiant skatinti ir dar labiau motyvuoti mokinius siekti geresnių ugdymosi rezultatų, bus organizuojamos edukacinės išvykos 1-8 klasių gabiems, aktyviems mokiniams, kuriose praplės bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei įgis naujų žinių.

2.2.2.Priemonė. Pradinių klasių mokinių projekto „Mažųjų akademija“ veikla

Bus siekiama kurti veiksmingą gabių 1 – 4 klasių mokinių ugdymo sistemą, sudarant edukacines, psichologines, socialines sąlygas gabiems vaikams  rinktis jų poreikius ir interesus atitinkantį ugdymą(si) ir saviugdą.

 

2.3. Uždavinys. Sudaryti saugias ugdymo(si) sąlygas

Įgyvendinant šį uždavinį, pagrindinis dėmesys bus skiriamas socialinių įgūdžių ugdymui: progimnazijos bendruomenės narių gebėjimui užmegzti kontaktus, išreikšti save, klausytis; gebėjimui dirbti komandoje; gebėjimui integruotis. Bus įgyvendinama ,,Socializacijos ir prevencijos programa“, kurios tikslas – ugdyti  mokinių gebėjimą pažinti save ir supančią aplinką. Progimnazija tęs tarptautinės patyčių ir smurto prevencijos programos ,,Olweus“ įgyvendinimą, siekdama formuoti mokinių gyvenimo įgūdžių kompetencijas bei mokinius, turinčius neigiamą socialinę patirtį, įtraukti į veiklą, kuria ugdomas atsparumas neigiamiems gyvenimo reiškiniams. Bus siekiama kurti saugią fizinę ir psichologinę aplinką. Progimnazijos bendruomenė, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, bus skatinama aktyviai veikti, ugdant mokinių socialinius įgūdžius. Siekiant geriau pažinti naujai atvykusius bei pirmųjų klasių mokinius ir padėti jiems adaptuotis naujoje aplinkoje, bus įgyvendinama ,,1,5 klasių mokinių adaptacijos programa“.

PRIEMONĖS

2.3.1.Priemonė. Gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas

Norėdami pasiekti gerų smurto ir patyčių prevencijos programos rezultatų bei tęsdami ,,Olweus“ programos įgyvendinimą, į įvairias prevencines veiklas bus įtraukiama visa progimnazijos bendruomenė. Bus siekiama kurti saugią ir sveiką aplinką, ugdant mokinių psichologinį atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams, skatinant ir plėtojant mokinių užimtumą. Pasitelkiant socialinius partnerius bei nevyriausybines organizacijas, bus siekiama įvairinti prevencinio ir švietėjiško darbo metodus. Mokiniams bus sudarytos sąlygos saviraiškos plėtojimui, įgis naujų žinių apie smurto ir patyčių prevenciją, pagerės mokymosi pasiekimai ir didės pastangos mokytis.

 

2.3.2.Priemonė. Programos ,,Pirmokų ir penktokų adaptacija” įgyvendinimas

Adaptacinio laikotarpio programa padės mokytojams kryptingai siekti, kad mokiniai kuo greičiau integruotųsi į progimnazijos bendruomenę, susipažintų su mokykla, jos vidaus tvarka. Programos paskirtis – apibrėžti adaptacinio laikotarpio turinį, siekiant geros ir kokybiškos adaptacijos progimnazijoje. Bus siekiama sudaryti sąlygas ugdyti saugų, sveiką ir  kūrybišką vaiką. Bus sudarytos sąlygos  1, 5 klasių ar naujai atvykusiems mokiniams ir tėveliams susipažinti su mokykla, jos taisyklėmis, tvarka, siekiama, kad mokinio emocinė savijauta klasėje būtų puiki. Bus parengtas adaptacinio laikotarpio programos priemonių planas, įgyvendinama priemonių plano veikla

 

3.TIKSLAS. Mokyklos materialinės ir techninės bazės stiprinimas

Siekiant ugdymo kokybės nuolat atnaujinama mokyklos materialinė techninė bazė. Mokyklos pastatas nerekonstruotas, todėl labai svarbu mokyklos patrauklumą rodyti kuriant naujas erdves, tobulinant esamas. Mokykla 2009-2012 metais dalyvavo Mokyklų modernizavimo projektuose ir atnaujino mokytojų darbo vietų, bibliotekos erdves. Siekiant tobulinti ugdymo procesą 2013 metais planuojame įrengti modernią klasę, aprūpintą pačiomis naujausiomis ugdymo priemonėmis. Planuojama įrengti edukacinė erdvė specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2012-ųjų metų faktas

2013-ųjų metų

2014-ųjų metų

2015-ųjų metų

1.Mokyklos ugdomosios aplinkos atitikimas higienos normoms ir Mokyklų aprūpinimo standartams.

82%

85%

90%

95%

2.Pagerės sąlygos kabinetuose atlikus

remontą ir atnaujinus baldus (kabinetų, klasių skaičius)

5

6

7

7

3.Įrengtos naujos edukacinės erdvės (erdvių

skaičius).

1

3

3

4

4.Suremontuotas mokyklos stogas ( lėšos, Lt).

-

     650 000

-

-

5.Atlikta Medelyno progimnazijos pastato

rekonstrukcija (lėšos, Lt)

-          –%  

4000 000

 

 

3 Tikslą ĮGYVENDINANtys uždaviniai ir priemonės

3.1.Uždavinys. Užtikrinti mokyklos funkcionavimą

Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo kokybės, bet ir nuo sąlygų, kuriose mokomi ir lavinami mokiniai. Reikalavimai ugdymo sąlygoms nuolat kinta. Norint užtikrinti modernią ir saugią ugdymo aplinką, progimnazijai reikalingos lėšos modernizuoti ir pastoviai gerinti patalpų būklę, pakeisti susidėvėjusią santechnikos įrangą, modernizuoti apšvietimo sistemą sporto ir aktų salėse, sutvarkyti sporto ir žaidimų aikštynus, atnaujinti baldus ir sporto inventorių

PRIEMONĖS

3.1.1.Priemonė. Gerinti progimnazijos higienines sąlygas

Norint užtikrinti saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas, atitinkančias Lietuvos higienos normos HN 21:2010 reikalavimus, bus siekiama kas metai remontuoti patalpas, atnaujinti susidėvėjusius baldus, įrangą.

3.1.2.Priemonė. Investicinių projektų higienos sąlygų tobulinimui parengimas

Siekiant užtikrinti higienos sąlygas bus parengtas investicinis projektas tualetų kapitaliniam remontui ir sporto bei aktų salės apšvietimo ir elektros instaliacijos atnaujinimui.

3.2.Uždavinys. Modernizuoti progimnazijos ugdymo bazę

Progimnazija dalyvavo 2009-2012 metais Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomame Mokyklų tobulinimo programos plius (toliau MTP+) projekte. Įvykdyti projektai: Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas, Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas.

Mokytojų darbo vietos aprūpintos stacionaria ar mobilia įranga, skirta dirbti su elektroninėmis švietimo sistemomis, žinynais, duomenų bazėmis, bendradarbiauti su kitų dalykų ar mokyklų specialistais, mokinių tėvais. Įrengtas informacinis centras, kuriame – 24 kompiuterizuotos darbo vietos. Atnaujinti bibliotekos baldai, kompiuterinė įranga.

Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą, progimnazijos ugdymo bazę reikia pastoviai atnaujinti, įsigyti modernių technologijų ugdymo proceso aktyvinimui bei plėtoti edukacines aplinkas.

 

PRIEMONĖS

3.2.1.Priemonė. Modernių darbo vietų atnaujinimas

Norint sudaryti geras sąlygas mokytojų pasirengimui bei kokybiškam ugdymo proceso organizavimo ir įgyvendinimo užtikrinimui, planuojama atnaujinti pasenusią kompiuterinę įrangą mokytojų darbo vietose bei įsigyti naujų IKT.

3.2.2.Priemonė. Investicinio projekto sporto aikštynui ir sporto takams atnaujinti parengimas

Siekiant užtikrinti higienos sąlygas ir kokybišką švietimo paslaugų teikimą, tikslinga sutvarkyti mokinių tualetus ir progimnazijos sporto aikštyną, takus.

Scroll To Top
Close
Sveiki apsilankę Šiaulių Medelyno progimnazijoje
Naujasis svetainės modelis leidžia būrelių atstovams ir mokiniams skelbti
naujienas pasirinkta tema. Dabar Jūs esate mokyklos žurnalistai!
Prisijunkite prie mūsų bendruomenės - spauskite "PATINKA"