Svarbi informacija !

Specialioji pedagoginė pagalba

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 09 22

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

LOGOPEDAS
Teikia kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, teikia siūlymus Vaiko gerovės komisijai dėl logopedo pagalbos skyrimo vaikui. Planuoja ir organizuoja ugdomąją veiklą (pogrupines ir grupines pratybas, esant galimybei, individualias pratybas). Vertina mokinių kalbos pasiekimus. Bendradarbiauja su pedagogais, tėvais dėl kalbos korekcinio ugdymo tęstinumo klasėje, namuose ir kitoje socialinėje aplinkoje. Sudaro sąlygas galimų sutrikimų prevencijai. Formuoja teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiuosius ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS
Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Padeda įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas praktiniame gyvenime. Teikia individualią pagalbą mokiniui, įsisavinant ugdymo turinį, skatina mokinių kūrybiškumą, atliekant užduotis klasėje bei namuose. Teikia rekomendacijas mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas. Bendradarbiauja su ugdymo proceso dalyviais: mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko mokymosi pasiekimus, sunkumus. Formuoja teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiuosius ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.

Logopedė, specialioji pedagogė Daiva Mačiūnaitė teikia pagalbą pradinių klasių mokiniams 303 kabinete.

Specialiųjų pratybų laikas:

Pirmadienis – 10.35 – 11.35
Antradienis – 8.00 – 11.00
Trečiadienis – 8.00 – 10.00, 10.35 – 11.35
Ketvirtadienis – 9.35 – 10.35
Penktadienis – 9.35 – 10.35

Logopedinių pratybų laikas:

Pirmadienis – 11.35 – 15.35
Antradienis – 11.30 – 14.30
Trečiadienis – 11.35 – 15.35
Ketvirtadienis – 10.35 – 14.35
Penktadienis – 11.35 – 14.35

Scroll To Top